STATUT FUNDACJI POSTAĆ PATRONA PARK MINIATUR,
MINI ZOO
WŁADZE FUNDACJI
Historia ochrony zabytków
Projekt budowy Żywego skansenu
Historyczne Zakopane
Przyroda w skansenie
Ekologiczne produkty Skansenu
Pamiątki ręcznie robione
Programy wycieczek górskich
Fundacja SKANSEN poleca miejsca zaprzyjaznione
Klub Przyjaciół Fundacji
Wspomóż fundację
Sprawozdania z działalności
Bieżące wydarzenia
Zapraszamy do Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Włoskiej
Tatrzańskie Impresje
Już wkrótce będzie można skorzystac: "Pobierz filmy"
Platforma studencka
"Park miniatur w Zakopanem"- w budowie
Zapowiedzi: Kolejką wśród zabytków Zakopanego i Podhala
Turystyczny program Fundacji SKANSEN
Polecamy
KONTAKT
Znajdujesz się wStrona głównaSTATUT FUNDACJI

Statut Fundacji

STATUT

ZAKOPIAŃSKIEJ FUNDACJI NARODOWEJ SKANSEN
z siedzibą w Zakopanem

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1

1. Fundacja pod nazwą ZAKOPIAŃSKA FUNDACJA NARODOWA
SKANSEN, zwana dalej w treści Statutu Fundacją ustanowiona przez:
Mariana Matusiaka zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym
sporządzonym przez notariusza Romana Ozgę za numerem repertorium
A Nr 851/2006 w dniu 8 lutego 2006 roku.
2. Fundacja działa na podstawie niniejszego Statutu oraz przepisów ustawy z
dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z
późniejszymi zmianami)
3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru
fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

2

Siedzibą Fundacji jest miasto Zakopane.

3

1. Fundacja prowadzi działalność na obszarze Województwa Małopolskiego.
2. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może
prowadzić działalność na terenie Polskiej Rzeczypospolitej oraz poza jej
granicami.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się
tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

4

1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz
z nagrodami rzeczowymi lub pieniężnymi oraz innymi wyróżnieniami,
osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji oraz kultury regionu
Podtatrza i Tatr.
2. Fundacja używa pieczęci eliptycznej z napisem: Zakopiańska Fundacja
Narodowa SKANSEN oraz właściwymi danymi Fundacji.
II CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

5

Celami Fundacji są:
1. Stworzenie Podhalańskiego Parku Etnograficznego.
2. Ochrona dóbr Kultury i Sztuki Podhalan.
3. Ratowanie cmentarza na "Pęksowym Brzyzku" w Zakopanem oraz małej
architektury cmentarnej i przydrożnej Podhala.

6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Promocję Zakopanego i Tatr, poprzez edukacyjny wymiar własnego muzeum
z wystawą stałą pod nazwą: "Poznajmy Zakopane i Tatry"
2. Wspieranie inicjatyw kulturowych osób fizycznych, jednostek prawnych oraz
podmiotów gospodarczych zmierzających do ratowania pamiątek
góralszczyzny oraz zabytków budownictwa ludowego i architektury
regionalnej Podhala.
3. Działalność edukacyjną, wydawniczą, turystyczną, badawczą i naukową.
4. Współpracę z pokrewnymi organizacjami mającymi na celu ratowanie
zabytków i kultury materialnej mieszkańców regionów górskich w Polsce i
poza jej granicami.
5. Pozyskiwanie funduszy prywatnych, państwowych i europejskich.
6. Utworzenie Klubu Przyjaciół Zakopanego i Tatr oraz Biura Turystycznego.
7. Organizację praktyk studentów polskich uczelni technicznych.

7

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób
i instytucji zbieżną z jej celami.

III MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

8

Majątek Fundacji stanową:
1. Jej fundusz założycielski w postaci aktu donacyjnego Fundatora
oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Wpłaty dokonywane na rzecz Fundacji przez osoby fizyczne, prawne,
jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, organizacje
oraz instytucje.
3. Środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz innych organizacji
międzynarodowych.
4. Majątek rzeczowy nabyty przez Fundację.
5. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji
oraz pokrycie kosztów jej działania.

9

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. Darowizn, spadków, zapisów.
2. Dotacji i subwencji oraz grantów.
3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
4. Dochodów osiąganych z majątku Fundacji.
5. Sprzedaży pamiątek produkowanych przez podwykonawców i Fundację.
6. Dochody z innej działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

10

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów
mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli
Donata lub spadkobierców.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane
przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

11

Osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości
prawnej, organizacje oraz instytucje, które dokonują na rzecz Fundacji
darowizn, dotacji lub subwencji w łącznej wysokości nie mniejszej niż
10.000.oo zł, uzyskują tytuł sponsora Fundacji, o ile wyrażą na to zgodę.
Jednocześnie stają się członkami Klubu Przyjaciół Zakopanego i Tatr i mogą
korzystać wraz z najbliższą rodziną z 50 % ulg na wyżywienie i noclegi w
obiektach Fundacji oraz imprezy organizowane przez Fundację, wynikające z
regulaminu działalności Klubu.
IV FUNDATOR

12

1. Fundator wykonuje swoje prawa zgodnie z postawieniami niniejszego
Statutu.
2. Do kompetencji Fundatora należą następujące czynności:
a. uchwalanie zmian w statucie Fundacji, za zgodą Rady Naukowej Fundacji,
b. powoływanie i odwoływanie Członków Rady Fundacji, w tym
Przewodniczącego Rady Naukowej Fundacji,
c. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalenie ich
wynagrodzenia,
d. podejmowanie innych decyzji, stosownie do potrzeb Fundacji,
e. podjęcie decyzji o likwidacji Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek
Rady Naukowej Fundacji, w przypadku wystąpienia okoliczności, o których
mowa w punkcie 21 Statutu,
f. powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
V ORGANA I ORGANIZACJA FUNDACJI

13

Organami Fundacji są:
a. Rada Naukowa Fundacji, zwana dalej "Radą Naukową Fundacji", oraz
b. Zarząd Fundacji, zwany dalej "Zarządem Fundacji".
Rada Naukowa Fundacji

14

1. Rada Naukowa Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym,
nadzorującym i opiniującym Fundacji
2. Do zadań Rady należy w szczególności:
a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b. nadzór nad działalnością Fundacji,
c. zatwierdzanie programów działalności Fundacji,
d. zajmowania stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd lub
podjętych z inicjatywy własnej,
e. ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu podziału
zgromadzonych środków,
f. zatwierdzanie rocznych planów działalności Fundacji oraz ich preliminarza
kosztów jej działalności,
g. zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu,
h. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji
oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
i. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań i bilansu.
j. podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną
Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
3. Rada Naukowa Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.
4. Rada Naukowa Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą
większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego Rady.
5. Rada sprawuje swe obowiązki nieodpłatnie.

15

1.Rada Naukowa Fundacji składa się z 3 do 6 członków powołanych przez
Fundatora.
2. Kadencja Rady trwa 3 (trzy) lata kalendarzowe i kończy się po zatwierdzeniu
sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji za ostatni rok trwania kadencji.
3. W skład Rady Naukowej Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator.
5. Członkowstwo w Radzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji
z członkostwa lub śmierci członka Rady.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez
to pozbawienie go członkowstwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały
podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Naukowej Fundacji.
Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkowstwa w Radzie
Naukowej Fundacji.
7. Przewodniczący Rady jest powoływany przez Fundatora. Przewodniczący
Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje
i przewodniczy zebraniom Rady.
8. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady w miarę potrzeb, wynikających z
realizacji statutowych uprawnień Rady lub na wniosek Zarządu.

16

Rada Naukowa Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona
do:
1. Otrzymania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów
dotyczących działalności Fundacji.
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
Zarząd Fundacji

17

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż pięciu osób powołanych przez
Radę Naukową Fundacji na trzyletnią kadencję, z zastrzeżeniem, iż pierwszy
Zarząd powołany zostanie przez Fundatora.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Zarząd Fundacji sprawuje swe zadania odpłatnie, jednak w początkowym
okresie działalności Fundacji jego członkowie nie pobierają wynagrodzenia
przez okres 3 miesięcy, wykonując w tym czasie swoje obowiązki jako
pracę społeczną.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z momentem odwołania, rezygnacji lub
śmierci członka Zarządu.
5. Członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie,
6 Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być
odwołani przez Radę Naukową Fundacji przed upływem kadencji w drodze
uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

18

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji oraz planów
finansowych,
b. uchwalanie regulaminów,
c. zarządzanie majątkiem Fundacji,
d. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia
pracowników Fundacji,
e. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do
kompetencji innych organów,
f. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g. występowaniem z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu
Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał zwykłą
większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. .
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą
spraw należących do zadań Fundacji.
Sekretarz Fundacji

19

1. Sekretarz Fundacji jest członkiem jej Zarządu.
2. Do obowiązków Sekretarza Fundacji należy w szczególności:
a. bieżąca współpraca z organami Fundacji oraz organizowanie ich pracy
b. prowadzenie wszelkiej dokumentacji i bieżącej korespondencji związanej
z działaniem Fundacji
c. administrowanie majątkiem Fundacji, zgodnie z dyspozycjami Rady
i Zarządu oraz zapewnienie jego właściwej ochrony i zabezpieczenia.
d. zabezpieczenie techniczno-administracyjne posiedzeń organów Fundacji
e. przygotowanie niezbędnych materiałów, stosownie do porządku obrad
organów Fundacji oraz ich przekazywanie we właściwym czasie
członkom organów Fundacji
f. Wykonywanie na polecenie Prezesa Fundacji, wszelkich innych
niezbędnych czynności, związanych z zapewnieniem sprawnego działania
Fundacji
3. Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia Sekretarza Fundacji oraz
szczegółowy zakres jego zadań i obowiązków, określa Fundator.
Sposób Reprezentacji

20

1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają
dwaj członkowie Zarządu działający łącznie przy Zarządzie
wieloosobowym.
2. W sprawach dotyczących zatrudnienia pracowników oraz w sprawach nie
związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5000 (pięć
tysięcy) złotych - oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać
jednoosobowo Fundator.

VI GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ

21

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość, zgodnie z
właściwymi przepisami prawa, obowiązującymi fundacje.
2. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy
rozpoczyna się w dniu wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.
3. W terminie do 31 marca każdego roku kalendarzowego, Zarząd zobowiązany
jest sporządzić i przedłożyć Radzie do zatwierdzenia, roczne sprawozdanie
Zarządu z działalności Fundacji w ubiegłym roku.

VII LIKWIDACJA FUNDACJI

22

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została
ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji, przy zaistnieniu okoliczności, o których mowa
w ust.1, podejmuje Fundator, który w takim przypadku powołuje likwidatora
lub likwidatorów Fundacji. Likwidatorami są członkowie ostatniego Zarządu
lub inne osoby powołane przez Fundatora.
3. Otwarcie likwidacji Fundacji następuje z dniem podjęcia decyzji przez
Fundatora. Z tym samym dniem wygasają mandaty członków Zarządu.
4. W okresie likwidacji Fundacji mają odpowiednie zastosowanie
postanowienia Statutu, dotyczące organów Fundacji oraz działania Fundacji.
5. Likwidator lub likwidatorzy zobowiązani są podjąć wszelkie niezbędne
czynności prawne i faktyczne, zmierzające do ściągnięcia wierzytelności
Fundacji, wypełnienia zobowiązań Fundacji oraz upłynnienia jej majątku.
6. Po zakończeniu likwidacji, likwidator lub likwidatorzy zobowiązani są do
przedłożenia Fundatorowi pisemnego sprawozdania na dzień zakończenia
likwidacji z przeprowadzonej likwidacji oraz złożenia odpowiednich
wniosków o wykreślenie Fundacji z właściwych rejestrów, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
7. Środki majątkowe pozostające po likwidacji Fundacji, Fundacja przeznacza
na cele określone w postanowieniu 4 Statutu.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

23

Statut wchodzi w życie i obowiązuje od dnia wpisania Fundacji do
Krajowego Rejestru Sądowego.

24

W sprawach nie unormowanych Statutem, do działania Fundacji zastosowanie
mają przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U. z 1991 r.
Nr 46 poz. 203 z późń. zmianami) oraz inne właściwe przepisy prawa.

25

Niniejszy Statut został ustanowiony przez Fundatora, zgodnie z warunkami
wynikającymi z przepisów ustawy oraz określonymi w akcie ustanowienia
Fundacji, co zostaje potwierdzone złożeniem podpisów pod jego treścią, przez
osoby umocowane do działania w imieniu Fundatora.

26

Statut zabrania:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w
stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
2. Przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
organizacji,
4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w
których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub
pracownicy oraz ich osób bliskich.

27

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator za zgodą Rady Naukowej
Fundacji.
2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji, których Fundacja
została ustanowiona, określonych w akcie założycielskim.

podpis
Sporządził Fundator: Marian Matusiak

Zakopane, dnia 8.02.2006 roku


  do góry
Wykonanie Kompleksowa opieka it, projektowanie serwisów www, hosting, domeny, bannery reklamowe, poligrafia Prawa autorskie © 2008-2018 Zakopiańska Fundacja Narodowa SKANSEN